ഊർജ്ജ പത്രിക - ന്യൂസ്‌ ലെറ്റർ

 

കേരള സർക്കാരിന്റെ ഊർജ്ജ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ്‌ സെന്റർ  പുറത്തിറക്കിയ ന്യൂസ്‌ ലെറ്റർ "ഊർജ്ജ പത്രിക" ബഹു. സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി. അശോക്‌ IAS ഇ.എം.സി ഡയറക്ടർ (i/c) ഡോ. ആർ. ഹരികുമാറിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Hon. Secretary of Power, Government of Kerala, Dr. B. Ashok IAS released “Oorja Pathrika”, the news letter of Energy Management Centre by handing over the first copy to Dr. R. Harikumar, Director (i/c), EMC Kerala here at Thiruvananthapuram.

Volume Publication date
01 05-06-2020
02 ലക്കം 2  2020 ജൂലായ് 05

`

Careers

Careers at EMC Kerala

Feedback Form

Site Last Updated

Last Update:
General update: 09-07-2020 09:46-AM-Thu

Visitors

000737841

Follows us on

                   

Contact Us

Energy Management Centre Kerala
Srikrishna Nagar
Sreekaryam
Thiruvananthapuram- 695017,
Kerala, India
Tel: +91-471-2594922,2594924

Quick Links

Newsletter Subscriber

Name:
Email: