ആനക്കാംപ കയില്‍ ചെറു കിട ജലവൈദ്യുതദ്ധ തി നകടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു