കേരള സർക്കാരിന്റെ ഊർജ്ജ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ്‌ സെന്റർ പുറത്തിറക്കിയ ന്യൂസ്‌ ലെറ്റർ “ഊർജ്ജ പത്രിക” ബഹു. സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി. അശോക്‌ IAS ഇ.എം.സി ഡയറക്ടർ ഡോ. ആർ. ഹരികുമാറിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Hon. Secretary of Power, Government of Kerala, Dr. B. Ashok IAS released “Oorja Pathrika”, the news letter of Energy Management Centre by handing over the first copy to Dr. R. Harikumar, Director EMC Kerala here at Thiruvananthapuram.