കാർബൺന്യൂട്രൽകാട്ടാക്കട ഊർജഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു

carbon_nuetral_kattakkada